Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,142

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN Trần Hoàng Diễm Phương ĐẠT GIẢI BA" Sinh vviên nghiên cứư khoa hoc"

 Xã hội nhân văn

 2004

 8254/QĐ/BGDĐT - VP

 Bộ Giáo dục & Đào tạo

[2] GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN Võ Thị KIm Dung ĐẠT GIẢI NHÌ cấp BỘ"Sinh viên nghiên cứu khoa học"

 Xã hội nhân văn

 2000

 916/QĐ/BGDĐT - VP

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

[3] GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN: Đoàn Thị Kiều Thu ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH CẤP BỘ "Sinh viên NCKH"

 Xã hội nhân văn

 1998

 XH2A09?1998?QĐ-BGDDT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

[4] GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN Dương Bíc Thuỷ ĐẠT GIẢI kHUYẾN KHÍCH CẤP BỘ"Sinh viên nghiên cứu khoa học "

 Xã hội nhân văn

 1990

 6365/1999/QĐ - BGDĐT

 Bộ Giáo dục & Đào tạo

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn