Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,787,741

 Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Dương Quốc Cường; Thành viên:  
Số: Đ2012-05-08 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

- Làm rõ vai trò, vị trí, thực trạng của ngành du lịch Việt Nam góp phần xây dựng cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu.

            - Tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch ở Đà Nẵng và Quảng Nam.

- Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành ngoại ngữ du lịch: Về định hướng và quy mô đào tạo; Về nội dung, chương trình và phương thức đào tạo; Quan hệ và liên kết giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp du lịch.

            - Đề xuất một số khuyến nghị đối với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp du lịch để triển khai những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.


Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần đổi mới phương pháp dạy – học và nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành ngoại ngữ du lịch.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn