Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,218

[1] Bằng khen của Thủ tướng CP - Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Số: 1056 QĐ/TTg. Năm: 05/8/2008.
[2] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6927QĐ/BGD&ĐT. Năm: 07/12/2005.
[3] Huân chương Lao động hạng Ba. Số: 1511QĐ/TTg. Năm: 10/9/2010.
[4] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GDDT - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1999-2000. Số: 1306/GD-ĐT. Năm: 1999-2000.
[5] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1300/QĐ-TĐKT. Năm: 2000-2001.
[6] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2001-2002.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1651/QĐ-TĐKT. Năm: 2002-2003.
[8] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GDDT - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2002-2003. Số: 1614/GD-ĐT. Năm: 2002-2003.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1755/QĐKT. Năm: 2003-2004.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 1199/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2004-2005.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2005-2006.
[12] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GDDT - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2005-2006. Số: 177/QĐ/GD-ĐT. Năm: 2005-2006.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4914/QĐ-TĐKT. Năm: 2006-2007.
[14] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3554/QĐ-TĐKT. Năm: 2007-2008.
[15] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm: 2008.
[16] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Năm: 2008-2009.
[17] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3173/QĐ-TĐKT. Năm: 2008-2009.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5122/QĐ-TĐKT. Năm: 2009-2010.
[19] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010-2011.
[20] Bằng khen của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2005 - 2010. Số: QĐ số 803 QQD/TU. Năm: 2011.
[21] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 6520/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2011 - 2012.
[22] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013 - 2014.
[23] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363QĐ/ĐHĐN. Năm: 2014 - 2015.
[24] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GDDT - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2013/ 2014 đến 2014/2015. Số: 5175 QĐ?BGD & ĐT. Năm: 2015.
[25] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT" Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GĐ 1985 - 2015. Số: 1926 QĐ/BGD & ĐT. Năm: 2015.
[26] Giấy Chứng nhận Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành GD & ĐT giai đoạn 2010 - 2015. Số: 3666 QĐ/BGD & ĐT. Năm: 2015.
[27] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5079QĐ/ĐHĐN. Năm: 2015 - 2016.
[28] Bằng khen của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2011 - 2015. Số: 803 QĐ/TU. Năm: 2016.
[29] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: Số 5216/QĐ - BGDĐT. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn