Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,226

 Nhận diện sự vận động và phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Anh Tuấn
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 tại Hà Nội; Số: 5;Từ->đến trang: 50-60;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn