Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,922

 Dance Training System Using Foot Mounted Sensors
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang, Quoc Khanh, Pham, Duy Duong and Suh, Young Soo
Nơi đăng: International Symposium on System Integration; Số: 2015 IEEE/SICE;Từ->đến trang: 732-737;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper presents a foot mounted system with an Inertial Sensor Unit (IMU) and two proximity sensors for dance training. With the IMU data, the movement of the foot is tracked by an Inertial Navigation (IN) algorithm using Kalman filter. To improve the estimation, the measurements from the proximity sensors and the zero velocity are used to update the position of the foot. Since dancing requires rhythmic and positional accuracy, the orientation and position of the foot are used to analyze the trainee’s movement. Along with the foot’s pose, the timing in pacing rhythm is also recognized by detecting steps and step moving time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn