Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,969

 Regularization of ultraviolet divergence for a particle interacting with a scalar quantum field
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: O. D. Skoromnik, I. D. Feranchuk, D. V. Lu, and C. H. Keitel
Nơi đăng: Phys. Rev. D 92, 125019; Số: 92;Từ->đến trang: 125019-1 -> 125019-21;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
When a nonrelativistic particle interacts with a scalar quantum field, the standard perturbation theory leads to a dependence of the energy of its ground state on an undefined parameter—“momentum cutoff”—due to the ultraviolet divergence. We show that the use of nonasymptotic states of the system results in a calculation scheme in which all observable quantities remain finite and continuously depend on the coupling constant without any additional parameters. It is furthermore demonstrated that the divergence of traditional perturbation series is caused by the energy being a function with a logarithmic singularity for small values of the coupling constant.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn