Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,035,543

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình liên kết giữa nhà phân phối và các nhà sản xuất trong phát triển thương hiệu riêng - Trường hợp siêu thị Coopmart. Tác giả: Đặng Văn Mỹ*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 128. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong kênh marketing. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 216. Trang: 66-75. Năm 2015. (Feb 3 2016 11:06AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu về hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh Marketing - Lý thuyết và định hướng nghiên cứu. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 207. Trang: 67-77. Năm 2014.
(Sep 22 2014 10:18PM)
[4]Bài báo: Giải pháp phát triển các hàng hóa mang thương hiệu siêu thị bán lẻ - Trường hợp siêu thị Coopmart Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ*
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 122. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa các nhà sản xuất và các nhà phân phối đối với sản phẩm hàng tiêu dùng ở Việt Nam. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 03-2013. Trang: 118-129. Năm 2013. (Aug 5 2014 10:55PM)
[6]Bài báo: Hoàn thiện môi trường kinh doanh theo cách tiếp cận về chỉ số năng lực cạnh tranh - Nghiên cứu tại Kon Tum. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ & TS. Đoàn Gia Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 13 (62). Trang: 95-104. Năm 2013. (Apr 4 2013 10:39PM)
[7]Bài báo: Đánh giá của khách hàng về thương hiệu nhà phân phối theo hình thức siêu thị - Nghiên cứu tại Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 4 (65) 2013. Trang: 73-80. Năm 2013. (Jan 10 2014 1:57AM)
[8]Bài báo: Giải pháp tổ chức kênh phân phối cho sản phẩm - Trường hợp quả Thanh long ruột đỏ của tỉnh Kon Tum. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ & ThS. Nguyễn Tố Như. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (03) - 2013. Trang: 118-125. Năm 2013. (Jan 10 2014 1:30AM)
[9]Tham luận: Ảnh hưởng của tái cơ cấu kinh tế đến quá trình phát triển kinh tế miền Trung và Tây Nguyên . Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu hội thảo Khoa học Phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Trang: 145-156. Năm 2012. (Nov 29 2012 12:47AM)
[10]Tham luận: Đổi mới cơ bản, toàn diện về đào tạo ở trường Đại học đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa: cách tiếp cận theo quan điểm mô hình kinh doanh . Tác giả: Đặng Văn Mỹ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Trang: 306-317. Năm 2012. (Nov 29 2012 12:36AM)
[11]Tham luận: Phát triển siêu thị bán lẻ theo cách tiếp cận về Mô hình kinh doanh . Tác giả: Đặng Văn Mỹ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Trang: 318-325. Năm 2012. (Nov 29 2012 12:40AM)
[12]Tham luận: Phát triển quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong kênh marketing: kết quả nghiên cứu định lượng từ các nhà phân phối . Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ . Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Hội nhập : Cơ hội và thách thức. Trang: 245-260. Năm 2012. (Nov 29 2012 12:55AM)
[13]Tham luận: Thực tiễn và định hướng nghiên cứu về Hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh Marketing . Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB - 2012). Trang: 111-120. Năm 2012. (Nov 29 2012 1:05AM)
[14]Bài báo: PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ BÁN LẺ THEO CÁCH TIẾP CẬN MÔ HÌNH KINH DOANH. Tác giả: TS. ĐẶNG VĂN MỸ. Tạp chí Khoa học Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12 (61) quyển 3. Trang: 90-99. Năm 2012.
(Apr 4 2013 10:35PM)
[15]Bài báo: 14. Đặng Văn Mỹ (2010), "Khai thác ranh giới thị trường địa lý hiệu năng trong kinh doanh bán lẻ: Cơ sở lý thuyết và kết quả nghiên cứu thăm dò tại thị trường bán lẻ nước ta", Hội thảo kinh tế. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Năm 2011. (Dec 31 2010 10:33AM)
[16]Bài báo: Phát triển các tập đoàn kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa: cơ sở lý thuyết và những định hướng thực tiễn. Tác giả: Đặng Văn Mỹ
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế - Viện kinh tế Việt Nam. Số: 5. Trang: 31-40. Năm 2011. (Dec 3 2011 1:13AM)
[17]Bài báo: Ranh giới thị trường địa lý hiệu năng trong kinh doanh bán lẻ: cơ sở lý thuyết và nghiên cứu thăm dò tại thị trường bán lẻ nước ta. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 47. Trang: 178-186. Năm 2011.
(Dec 3 2011 1:17AM)
[18]Bài báo: 11. Đặng Văn Mỹ (2010), "Cạnh tranh giữa các loại hình kinh doanh bán lẻ: phương pháp luận và kết quả nghiên cứu thăm dò tại Thị trường Việt Nam", Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Kinh tế. Tác giả: Đặng Văn Mỹ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Kinh tế. Năm 2010. (Dec 31 2010 10:33AM)
[19]Tham luận: 12. Đặng Văn Mỹ (2010), "Phát triển hệ thống Chợ trong quá trình đô thị hóa của các tỉnh Miền Trung: nghiên cứu tại Đà Nẵng", Đô thị hóa ở các tỉnh Miền trung và Tây Nguyên và những vấn đề Kinh tế xã hội đặt ra, Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2010. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2010.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[20]Bài báo: 13. Đặng Văn Mỹ (2010), "Nghiên cứu đánh giá của Khách hàng vè Mô hình kinh doanh siêu thị bán lẻ: Kết quả nghiên cứu thăm dò tại một số siêu thị bán lẻ tiêu biểu", Hội thảo kinh tế. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Kinh tế
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2010.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[21]Bài báo: 8. Đặng Văn Mỹ (2010), "Ngành công nghiệp phân phối trong nền kinh tế mới", Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 36. Trang: 141-150. Năm 2010.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[22]Bài báo: 9. Đặng Văn Mỹ (2010), "Phát triển thương hiệu nhà phân phối: định hướng chiến lược khác biệt hóa và con đường phát triển quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất", Tạp chỉ Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Văn Mỹ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Năm 2010. (Dec 31 2010 10:33AM)
[23]Tham luận: 6. Đặng Văn Mỹ (2009), "Quan hệ hợp tác giữa các nhà sản xuất và các nhà phân phối hàng tiêu dùng: nghiên cứu thăm dò", Hội thảo Khoa học Cấp bộ: Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung - Tây Nguyên, Tháng 4 năm 2009. Tác giả: Đặng Văn Mỹ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo Cấp bộ về Liên kết Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2009.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[24]Tham luận: 7. Đặng Văn Mỹ (2009), "Định hướng chiến lược và mô hình kinh doanh của các Tập đoàn kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa ở nước ta", Hội thảo phát triển các Tập đoàn kinh tế. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu Hội thảo Phát triển kinh tế
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Năm 2009.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[25]Bài báo: Góp phần nghiên cứu chiến lược hiện diện trên web của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại Thương mại điện tử. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 29. Trang: 110-120. Năm 2008.
(Dec 3 2011 1:24AM)
[26]Bài báo: 1. Đặng Văn Mỹ (1999), ‘’Giải pháp tiêu thụ hàng hóa nông sản trong quá trình Công nghiệp hóa và hiện đại hóa Nông nghiệp và nông thôn’’, Hội thảo Khoa học toàn quốc, Đà Nẵng năm 1999. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu Hội thảo Cấp bộ về Phát triển Công nghiệp Hóa và Hiện đại hóa Miền Trung Tây Nguyên. Số: 1. Trang: 85-99. Năm 1999. (Dec 31 2010 10:33AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: STATE AND SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF JOINT INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM IN VIETNAM . Authors: Dang van My & Hoang Van Hai. Conference international in Thai Lan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: 1-15. Year 2013.
(Jan 11 2013 11:25PM)
[2]Presentations: STATE AND SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF JOINT INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM IN VIETNAM . Authors: Dang van My & Hoang Van Hai. Conference international in Thai Lan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 1-15. Year 2012.
(Jan 11 2013 11:26PM)
[3]Article: COOPERATIVE RELATIONSHIPS WITHIN MARKETING CHANNELS: A PROPOSITION OF A MODEL FOR VIETNAM. Authors: Dang Van My & Gerard Cliquet. Revue Francaise du Marketing
marriage affairs open i want an affair
. No: No 237/238. Pages: 9-26. Year 2012.
(Jan 11 2013 11:05PM)
[4]Presentations: Relation cooperative between actors of marketing channel: research exploratoire in Vietnam. Authors: Đặng Văn Mỹ. Actes du Colloque international a Hanoi. Year 2011. (Sep 24 2011 5:19AM)
[5]Presentations: Development of relationship in marketing channel: a cas of Vietnam. Authors: Đặng Văn Mỹ, Gerard Cliquet. Communication pour le Colloque Internation E. Thil pour Le Commerce et La Distribution, Roubaix - France, 22-23 septembre 2011, France. Pages: 56-73. Year 2011. (Sep 15 2011 5:41PM)
[6]Article: Business model: theorical, caracteristics and orientation of development for supermarket of retail. Authors: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học Thương mại - Trường Đại học Thương mại
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 43. Pages: 35-44. Year 2011.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[7]Article:

ECONOMIC GROUP: STRATEGIC ORIENTATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

.
Authors: Đặng Văn Mỹ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 40. Pages: 206-214. Year 2010.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[8]Article: Etude of relationships between productor and distributor. Authors: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. No: 28. Pages: 63-72. Year 2008. (Dec 31 2010 10:33AM)
[9]Article: Strategy of enterprise for le site web in the air commerce. Authors: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. No: 29. Pages: 35-43. Year 2008. (Dec 31 2010 10:33AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn