Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình liên kết giữa nhà phân phối và các nhà sản xuất trong phát triển thương hiệu riêng - Trường hợp siêu thị Coopmart.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
<
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 128;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài nghiên cứu này nhằm mục đích chỉ ra mô hình liên kết giữa nhà phân phối và các nhà sản xuất trong phát triển thương hiệu riêng - hình thức tạo phổ hàng mang tên siêu thị. Bằng hình thức nghiên cứu tình huống tại hệ thống siêu thị coopmart, quá trình thu thập dữ liệu và phỏng vấn các nhà quản lý của siêu thị cho phép phân tích đánh giá quá trình phát triển các hàng hóa mang thương hiệu riêng của siêu thị. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tập trung phân tích quá trình phát triển mối liên kết giữa siêu thị và các nhà sản xuất nhằm phát triển các hàng hóa mang thương hiệu riêng của siêu thị. Kết quả nghiên cứu là cơ sở và tiền đề cho phép định hướng phát triển mối liên kết giữa các nhà sản xuất và các nhà phân phối nói chung.
ABSTRACT
This paper aims to indicate patterns of association between distributors and manufacturers in developing their own brands. In the form of case studies at the supermarket Coop-mart, the process of data collection and interviews with managers of store allows analyzing and assessing the development of products with the own brand of the supermarket. On this basis, the study focuses on analyzing the development of linkages between supermarkets and manufacturers to develop the own brand goods of the supermarket. The research results are the basis and premise to orient the links between manufacturers and distributors in general
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn