Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong kênh marketing
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Số: 216;Từ->đến trang: 66-75;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu thăm dò bằng phương pháp định lượng trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa các nhà sản xuất và các nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhằm phát triển quan hệ hợp tác. Mục tiêu của nghiên cứu là xác đinh và giải thích sự phát triển quan hệ hợp tác, các yếu tố cấu thành và nhân tố ảnh hưởng đến qúa trình hợp tác giữa các chủ thể theo quan điểm của các nhà phân phối bán lẻ. Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy rằng quan hệ hợp tác lẫn nhau giữa các thành viên là quá trình phát triển cao của quan hệ trao đổi và cùng giải quyết các mâu thuẫn phát sinh. Quan hệ trao đổi hợp tác phụ thuộc vào các yếu tố then chốt như: sự tin tưởng, sự cam kết, sự phụ thuộc lẫn nhau, sự thông tin và truyền thông và quan hệ cá nhân.
ABSTRACT
This paper introduces research findings exploration method based on quantitative analysis of the relationship between manufacturers and distributors in the consumer goods sector to develop partnerships in conditions production and distribution. The objective of the study is to identify and explain the development of cooperation between the members of the marketing channel , the elements and the factors that affect the process of cooperation between marketing channel members. The results of quantitative research from the perspective of the distributors suggests that mutual cooperation between members is highly developed process of exchange relations and the settlement of conflicts arising in the course exchange. The relationship between the exchange and cooperation in marketing channel members depends on key factors such as trust, commitment, mutual dependence, the information and communication and personal relationships.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn