Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,056,641

 Phát triển các tập đoàn kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa: cơ sở lý thuyết và những định hướng thực tiễn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế - Viện kinh tế Việt Nam; Số: 5;Từ->đến trang: 31-40;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khái quát những định hướng chiến lược nhằm phát triển các tập đoàn kinh tế. Các định hướng chủ yếu liên quan đến con đường hình thành, quá trình phát triển, sự can thiệp của nhà nước.
ABSTRACT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn