Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Đổi mới cơ bản, toàn diện về đào tạo ở trường Đại học đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa: cách tiếp cận theo quan điểm mô hình kinh doanh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đặng Văn Mỹ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V; Số: Quyền 2: Tiểu ban Khoa học Kinh tế;Từ->đến trang: 306-317;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông qua tiếp cận trường đại học như một mô hình kinh doanh (MHKD), nghiên cứu đã góp phần thực hiện việc mô phỏng các yếu tố của trường đại học – một tổ chức giáo dục đóng vai trò chủ đạo trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước. Những phân tích về thực trạng trên các khía cạnh của trường đại học cho phép xác định các ưu và nhược điểm của quá trình thực thi sứ mạng chính trị và đổi mới giáo dục đại học tại trường đại học. Từ những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, tác giả mạnh dạn đề xuất các yếu tố cần đổi mới trong quá trình đào tạo và phát triển của trường đại học, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Through access to the university as a business model (MHKD), research has contributed to simulation elements of the university - an institution plays a key role in training and development quality human resources for the country. The analysis of the actual situation on the aspect of the university allows us to identify the advantages and disadvantages of the innovation process of political mission execution and renewal of higher education at the university. From there studies the theory and experiments, the author boldly proposed the factors to innovation in the training and development of the university, contributing to meet the high quality human resources for the process of industrialization and modernization as well as the training of human resources for development economic.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn