Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Phát triển siêu thị bán lẻ theo cách tiếp cận về Mô hình kinh doanh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đặng Văn Mỹ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V; Số: Quyền 2: Tiểu ban Khoa học Kinh tế;Từ->đến trang: 318-325;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Siêu thị bán lẻ hình thành và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ phát triển của ngành công nghiệp phân phối. Việc hình thành và phát triển các siêu thị bán lẻ vừa là tất yếu khách quan vừa là nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh kinh doanh văn minh và hiện đại trong nền kinh tế thị trường. Theo cách tiếp cận về mô hình kinh doanh, nghiên cứu này chỉ ra những cách thức hình thành và tổ chức kinh doanh của siêu thị bán lẻ cũng như định hướng phát triển các siêu thị bán lẻ trong ngành công nghiệp phân phối của mỗi quốc gia. Nghiên cứu đã góp phần đề xuất những đổi mới cần thiết về mô hình kinh doanh đối với các chủ thể kinh doanh bán lẻ, nhất là các chủ thể bán lẻ hiện đại theo mô hình siêu thị liên quan đến định vị hoạt động kinh doanh, các yếu tố của mô hình kinh doanh, đổi mới về sản phẩm và dịch vụ và tăng cường năng lực cạnh tranh siêu thị bán lẻ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường.
ABSTRACT
Supermarket retail establishment and strong growth in the period of development of the distribution industry. The formation and development of the retail stores is both indispensable and essential needs in the context of modern business culture and market economy. According to the business model approach, this study points out the ways in business formation and organization of retail stores as well as development-oriented retail stores in the industry distribution of each state family.The proposed research has contributed to the innovation necessary business model in general and the retail business model in particular, applies to the retail business owner, is the subject of modern retailsupermarket model. Research related to the basic elements to locate business activities and development of elements of the business model, especially product innovation and service, consolidate and strengthen infrastructure competitiveness of retail supermarkets itself in the context of fierce competition of the market retail mechanism in Vietnam.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn