Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Ảnh hưởng của tái cơ cấu kinh tế đến quá trình phát triển kinh tế miền Trung và Tây Nguyên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Khoa học Phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế; Số: Tiểu ban Khoa học Kinh tế;Từ->đến trang: 145-156;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này khái quát các vấn đề cơ bản của tái cấu trúc nền kinh tế - vấn đề có tính thời sự và có tầm chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay. Thông qua các tiếp cận lý thuyết và thực tiễn của nền kinh tế quốc gia, những phân tích và đề xuất về tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và các yếu tố tái cơ cấu kinh tế nói riêng, tác giả đã chi ra những tác động hoặc ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đóng góp quan trọng của bài viết là chỉ rõ con đường phát triển của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhà nước nói riêng trong xu thế tái cơ cấu nền kinh tế quốc gia.
ABSTRACT
This article is an overview of the basic problems of restructuring the economy - problems that take the strategic and in the process of socio-economic development of our country today. Through the theoretical and practical approach of the national economy, the analysis and proposals for restructuring the economy in general and other factors of economic restructuring in particular, the author has spent the impact or affect the process of economic development in the Central and Central Highland provinces. Important contribution of this paper is to specify the path of development of the business in general and state-owned enterprises in particular in the trend of national economic restructuring.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn