Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,998,117

  Phát triển quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong kênh marketing: kết quả nghiên cứu định lượng từ các nhà phân phối
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  TS. Đặng Văn Mỹ
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Hội nhập : Cơ hội và thách thức; Số: 1;Từ->đến trang: 245-260;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu thăm dò bằng phương pháp định lượng trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa các nhà sản xuất và các nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhằm phát triển quan hệ hợp tác. Mục tiêu của nghiên cứu là xác đinh và giải thích sự phát triển quan hệ hợp tác, các yếu tố cấu thành và những nhân tố ảnh hưởng đến qúa trình hợp tác giữa các thành viên trong kênh marketing theo cách tiếp cận của các nhà phân phối. Kết quả nghiên cứu định lượng theo quan điểm của các nhà phân phối cho thấy rằng quan hệ hợp tác phụ thuộc vào các yếu tố sự tin tưởng, sự cam kết, sự phụ thuộc lẫn nhau, sự thông tin và truyền thông và quan hệ cá nhân.
ABSTRACT
This paper introduces research results by the method of quantitative analysis of the relationship between manufacturers and distributors of consumer goods in order to develop cooperative relations. The objective of this study is to identify and explain the development of partnerships, the elements and factors affecting the process of cooperation between the members of the marketing channel approach to the distribution of Coordinator. The results of quantitative research from the distributor show that cooperation depends on the elements of trust, commitment, interdependance, communication and interpersone relationship.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn