Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,959

  Thực tiễn và định hướng nghiên cứu về Hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh Marketing
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB - 2012); Số: 256/QĐ;Từ->đến trang: 111-120;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này tổng hợp các trường phái lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh marketing. Thông qua quá trình phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực marketing, bài viết đã rút ra những thành tựu và hạn chế nhất định. Từ các trường phái lý thuyết nghiên cứu về hiệu năng của mối quan hệ, trên cơ sở sử dụng quan điểm marketing, cho phép tổng hợp bức tranh về quan hệ trao đổi và hợp tác giữa các thành viên trong kênh marketing. Kết quả nghiên cứu làm tiền đề không chỉ cho các nhà nghiên cứu mà còn giúp ích cho các nhà quản lý vận dụng trong thực tiễn kinh doanh.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
This article summarizes the theoretical schools of empirical research on the exchange relationship between the performance marketing channel members. Through the analysis and evaluation of results of experimental studies conducted by experts in the field of marketing research, the article drew the achievements and limitations. From the school of theoretical study on the performance of the relationship, on the basis of the use of marketing, allowing general picture of the exchange and cooperation between the members of the marketing channel. Research results as a prerequisite not only for researchers but also helps managers to apply in business practices.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn