Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,027,198

 STATE AND SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF JOINT INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM IN VIETNAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang van My & Hoang Van Hai
Nơi đăng: Conference international in Thai Lan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 1;Từ->đến trang: 1-15;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Stem from the features of higher education today needs to change objectives, contents, teaching methods and educational management. But it is the most important that is the Vietnamese educational need to international integration to improve the efficiency of education in the context of the new world. In the context of deeper international integration and is an inevitable trend, we can not "closed", especially in the fields of education and training. The motto of international integration in education is to ensure sustainable development, improve quality, initiative, self-reliance, maximizing internal resources. So, Vietnamese education system needs to coordinate between different levels, departments to maintain the goal of international cooperation.
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Stem from the features of higher education today needs to change objectives, contents, teaching methods and educational management. But it is the most important that is the Vietnamese educational need to international integration to improve the efficiency of education in the context of the new world. In the context of deeper international integration and is an inevitable trend, we can not "closed", especially in the fields of education and training. The motto of international integration in education is to ensure sustainable development, improve quality, initiative, self-reliance, maximizing internal resources. So, Vietnamese education system needs to coordinate between different levels, departments to maintain the goal of international cooperation.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn