Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ BÁN LẺ THEO CÁCH TIẾP CẬN MÔ HÌNH KINH DOANH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. ĐẶNG VĂN MỸ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 12 (61) quyển 3;Từ->đến trang: 90-99;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Siêu thị bán lẻ hình thành và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ phát triển của ngành công nghiệp phân phối. Việc hình thành và phát triển các siêu thị bán lẻ vừa là tất yếu khách quan vừa là nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh kinh doanh văn minh và hiện đại trong nền kinh tế thị trường. Theo cách tiếp cận về mô hình kinh doanh, nghiên cứu này chỉ ra những cách thức hình thành và tổ chức kinh doanh của siêu thị bán lẻ cũng như định hướng phát triển các siêu thị bán lẻ trong ngành công nghiệp phân phối của mỗi quốc gia. Nghiên cứu đã góp phần đề xuất những đổi mới cần thiết về mô hình kinh doanh đối với các chủ thể kinh doanh bán lẻ, nhất là các chủ thể bán lẻ hiện đại theo mô hình siêu thị liên quan đến định vị hoạt động kinh doanh, các yếu tố của mô hình kinh doanh, đổi mới về sản phẩm và dịch vụ và tăng cường năng lực cạnh tranh siêu thị bán lẻ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường.
ABSTRACT
Retail supermarket establishment and their strong growth in the period of distribution industry development. The formation and development of retail stores is both indispensable and essential needs in the context of modern and civilized business. Based on the business model approach, this study points out the ways and orientation in the development of retail supermarkets in the distribution industry of all nations and proposed the reforms needed for retail business, especially the subject of modern retail supermarket model and basic elements to locate business activities and enhance their own competitiveness in the context of severe competition of market mechanism.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn