Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hoàn thiện môi trường kinh doanh theo cách tiếp cận về chỉ số năng lực cạnh tranh - Nghiên cứu tại Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ & TS. Đoàn Gia Dũng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ; Số: 13 (62);Từ->đến trang: 95-104;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này chỉ ra những giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh địa phương theo cách tiếp cận về chỉ số năng lực cạnh tranh. Thông qua nghiên cứu lý thuyết về môi trường kinh doanh theo các cách tiếp cận khác nhau và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh làm tiền đề triển khai nghiên cứu thực tế. Bằng việc phân tích thực trạng môi trường kinh doanh của Tỉnh Kon Tum, kết hợp với điều tra xã hội học các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Kon Tum, nghiên cứu đã đúc kết những cách thức đánh giá môi trường kinh doanh của Tỉnh Kon Tum thông qua các tiêu chí thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu đã đề xuất hệ thống các giải pháp cho địa phương trong việc hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế trên địa bàn Tỉnh Kon Tum
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
This study indicates the solutions to improving the local business environment approaches to index competitiveness and conducted through a theoretical study of the business environment in accordance with different approaches and provincial competitiveness in terms of competitiveness index premise deployment in actual research. Based on the analyses of the status of Kontum Province's business environment, combined with sociological survey businesses in the province of Kontum, the researchers have concluded how to assess the Kontum business environment criteria through the components of the competitiveness index. The research has suggested solutions to local systems for improving the business environment in order to facilitate the business community activities, promoting economic development in the province of Kontum.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn