Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá của khách hàng về thương hiệu nhà phân phối theo hình thức siêu thị - Nghiên cứu tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ; Số: 4 (65) 2013;Từ->đến trang: 73-80;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các ý kiến đánh giá của khách hàng về các hàng hóa mang thương hiệu nhà phân phối của siêu thị bán lẻ. Từ những cơ sở lý thuyết về thương hiệu nhà phân phối và vấn đề phát triển thương hiệu nhà phân phối, mô hình nghiên cứu được xây dựng, kết quả điều tra được phân tích và kiểm định, cho phép xác định ý kiến đánh giá của khách hàng và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển thương hiệu nhà phân phối của các siêu thị bán lẻ trên thị trường Đà Nẵng. Nghiên cứu đã sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng để kiểm định và rút ra các kết quả. Những đề xuất rút ra từ nghiên cứu là tiền đề quan trọng để các siêu thị bán lẻ định hướng mang tính chiến lược tiếp tục con đường phát triển thương hiệu nhà phân phối của mình nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh, tăng cường quan hệ với các nhà sản xuất và thực thi chiến lược khác biệt hóa.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
This study is aimed to identify customer reviews opinions on Danang on branded goods distributors developed by retail supermarkets. From the theoretical basis for brand distributors and brand development issues distributors studied in developed countries, the research model will be built and the survey results analyzed and tested. This allows us to identify customer reviews opinions and the factors that affect the process of brand development of the supermarket retail distribution market in Danang. The study used both qualitative and quantitative methods to test and draw the results. The recommendations drawn from the study is an important premise for the supermarket retail-oriented strategic brand continues its development path of distributors to increase competitiveness, strengthen relationships with producers and implement differentiation strategies.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn