Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,799,744

 Giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh của Tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020
Chủ nhiệm:  TS. Đoàn Gia Dũng
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  TS. Đặng Văn Mỹ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: Đ2011-01-22 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Thông qua nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn môi trường kinh doanh cấp tỉnh, đề tài nghiên cứu đã xác định các nhân tố chủ chốt quyết định tạo lập môi trường kinh doanh của Tỉnh Kon Tum và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh của Tỉnh đến năm 2020.
Kết quả nghiên cứu cho phép ứng dụng vào quá trình kiện toàn môi trường kinh doanh của Tỉnh Kon Tum. Các cơ quan chính quyền của Tỉnh và Huyện đều có trách nhiệm sử dụng kết quả nghiên cứu nhằm hoạch định chính sách cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn