Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,178,635

 Khảo sát thành phần hoá học của một số dỊch chiết từ hoa đu đủ đực thu hái tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Giang Thị Kim Liên*, Đỗ Thị Lệ Uyên
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Số 03(88).2015;Từ->đến trang: 119;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hoa đu đủ đực (Carica papaya L.) được thu hái tại thành phố Đà Nẵng. Các chỉ tiêu hóa lý của hoa đu đủ đực được xác định bằng các phương pháp phân tích hoa lý như phương pháp tro hóa mẫu, phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Nguyên liệu sau khi được xử lý sơ bộ được chiết phân đoạn lần lượt với các dung môi có độ phân cực tăng dần n-hexan, etyl axetat, methanol. Thành phần và cấu trúc hóa học của các cấu tử trong dịch chiết n-hexan và dich chiết etyl axetat được xác định bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS). Kết quả thu được cho thấy các este và axit béo, các chất thuộc nhóm digoxin, Vitamin E và một số sterol đã được công bố có hoạt tính sinh học tốt. Ngoài ra, bằng phương pháp hóa học đã định tính được sự có mặt của alkaloid trong dịch chiết từ hoa đu đủ đực.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Male flowers of Carica papaya were collected in the city of Da Nang. Some physical-chemical indicators of the flowers were determined by physical-chemical methods such as sample ashing and atomic absorption spectroscopy (AAS). Pretreated ingredients were fractionally extracted with n-hexane, ethyl acetate and methanol solvents respectively. The composition and chemical structure of the constituents in the n-hexane and ethyl acetate extracts were determined by the gas chromatography mass spectrometer coupling (GC-MS). The obtained results showed that esters, fatty acids and digoxin substances,Vitamin E and some announced sterols have good bio-activity. In addition, the presence of the alkaloid compounds was found by chemical methods of qualitative analysis.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn