Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,535

 Bước đầu đánh giá hoạt tính sinh học và nghiên cứu thành phần hóa học của cây lan kim tuyến (Anoectochilus roxbughii Wall.) Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 12(109).2016;Từ->đến trang: 46;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cặn chiết tổng metanol của cây lan kim tuyến thu tại Kon tum, Việt Nam đã được đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định và hoạt tính chống oxi hóa. Kết quả thử hoạt tính cho thấy ở nồng độ 200µg/ml cặn chiết thể hiện hoạt tính yếu. Từ cặn chiết tổng metanol tiến hành quá trình chiết phân đoạn lần lượt với các dung môi có độ phân cực tăng dần n-hexan, etyl axetat, methanol thu được các cặn chiết phân đoạn tương ứng. Từ phân đoạn metanol và n-hexan hai hợp chất kinsenoside (1) và daucosterol (2) đã được phân lập và xác định cấu trúc dựa vào phổ khối lượng và phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1 và 2 chiều. Trong đó, hợp chất kinsenoside đã được một số nghiên cứu khác trên thế giới chứng minh có tác dụng điều trị cao huyết áp, bảo vệ gan và ức chế sản sinh các chất trung gian gây viêm rất tốt.
ABSTRACT
The total methanol extract of whole plants of Anoectochilus roxbughii (Orchidaceae) from Kontum, Vietnam is evaluated to have antibacterial and antioxidant properties. The results indicate that at concentration of 200µg/ml, the extract shows weak activities. The methanol extract is filtered, combined, and concentrated under low pressure to give 16 g residue, which is fractionated by chromatography column eluting in turn with n-hexane, ethyl acetate, and methanol to obtain fractions-extracts after leaving solvents. Two compounds kinsenoside (1) and daucosterol (2), are isolated from the methanol and n-hexane fractions of this plant. Their structures are determined by mass, 1D and 2D NMR spectra. Especially, kinsenoside appears to have highly antihypertensive, hepatoprotective activities and inhibits the production of inflammatory mediators.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn