Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,175,489

 Những kết quả bước đầu về thành phần hóa học của củ nghệ vàng (Curcuma Longa. L) thu hái ở tỉnh Champasack Lào
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*; GS.TS. Đào Hùng Cường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(116).2017;Từ->đến trang: 130;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính dầu nghệ vàng Champasack Lào thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, thành phần của tình dầu được xác định bằng phương pháp GC-MS. Cao chiết nghệ vàng được thu nhận bằng phương pháp chiết bột nghệ vàng với hệ dung môi ethylacetate : aceton. Thành phần hóa học của dịch chiết này được phân tích bàng phương pháp GC-MS, đã định danh được 16 cấu tử. Đồng thời, từ 1 phân đoạn của cao chiết ethylacetate nghệ vàng đã phân lập được cấu tử M1 tinh sạch. Bằng việc phối hợp các phương pháp phổ: khối phổ (MS), phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều (1H -NMR), (13C-NMR), COSY, phổ hồng ngoại IR cấu trúc của hợp chất này đã được xác định là Desmethoxycurcumin (C20H18O5). Theo tra cứu tài liệu tham khảo, đây là công bố đầu tiên về thành phần hóa học của củ nghệ Lào
ABSTRACT
The essential oil of the Curcuma Longa rhizomes from Champasack, Laos obtained by the steam distillation method contains these main components: Zingiberene (22.50%), Ar- tumerone (17.40%), Eucalyptol (15.66%) and other components that have not been identified. The constituents of ethylacetate extract from Laos’ Curcuma Longa rhizomes have been investigated using GC/MS. 16 components have been identified and some other ones have not. Also, from this extract the compound M1- Desmethoxycurcumin (C20H18O5 - DMC) has been isolated and its structure has also been determined using spectroscopic methods (MS, IR, 1D and 2D-COSY-NMR) and compared with reported data. According to references, this is the first report about chemical composition of Laos’ Curcuma Longa. L.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn