Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,580

 Nghiên cứu thành phần cấu trúc và hoạt tính chống oxi hóa của pectin phân lập từ lá cúc quỳ (Tithonia diversifolia)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 3(124).2018;Từ->đến trang: 116;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Pectin là một polysaccharide phức tạp được tìm thấy trên thành tế bào của hầu hết các tế bào thực vật và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe ngày càng được quan tâm. Các nghiên cứu cho thấy dịch chiết nước của cây cúc quỳ, là dịch chiết chứa nhiều polysaccharide, cụ thể là pectin, có nhiều hoạt tính đáng quan tâm. Trong nghiên cứu này, pectin có mức độ este hóa thấp được phân lập từ lá của cây cúc quỳ. Pectin phân lập được xác định bằng phương pháp FTIR, 1H và 13C NMR, GPC. Cấu trúc của pectin được tạo nên từ các các đơn vị (1→2)- rhamnose và (1 →4)-galacturonic acid tạo nên mạch chính. Mạch nhánh có mặt của các đơn vị các đơn vị (1 →5)-arabinose. Hoạt tính chống oxi hóa được đánh giá bằng khả năng quét gốc hydroxyl tự do.
ABSTRACT
Pectin is a heterogeneous complex polysaccharide found in the primary cell wall of most cells and its effects on health has received growing interest. Studies show that water extract from tithonia diversifolia has been polysaccharide-rich extract.Particularly, pectin has many interesting effects. In this work, low-methoxyl pectin is isolated from Tithonia diversifolia. The isolated low-DE pectin is characterized by FTIR, 1H and 13C NMR, GPC. The structure of pectin includes units (1 → 2)-rhamnose and (1 → 4)-galacturonic acid which form the main chain and units of units (1 → 5)–arabinose branched chain. Its antioxidant activity is also evaluated through hydroxyl radical scavenging activity.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn