Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,557

 Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất selen của các Polysaccharide phân lập từ loài Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray và hoạt tính gây độc tế bào của nó.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thi Thanh Thuy Tran, Van Hieu Tran, Vu Thuc Uyen Bui & Kim Lien Giang
Nơi đăng: Journal of Biologically Active Products from Nature; Số: Volume 9, Issue 2.;Từ->đến trang: 97-107;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn