Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,994

 Các chất ức chế enzyme PTP1B phân lập từ cây dây lóp bóp (Gymnosporia stylosa Pierre)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Giang Thị Kim Liên*; TS. Nguyễn Phi Hùng*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 19, No. 3, 2021;Từ->đến trang: 37;Năm: 2021
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dịch chiết methanol tổng của phần thân cành cây Dây lóp bóp (Gymnosporia stylosa) thu hái tại Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế được tách phân đoạn với pha EtOAc và nước. Sử dụng phương pháp hoạt tính dẫn đường, hai hợp chất bao gồm eryvarin H (1) và eryvarin M (2) đã được phân lập và nhận dạng cấu trúc bằng các phương pháp phổ. Cả hai hợp chất phân lập được được thử hoạt tính ức chế hoạt lực enzyme protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) in vitro, với ursolic acid được sử dụng là chất đối chứng dương. Hợp chất 1 và 2 thể hiện hoạt tính ức chế enzyme PTP1B mạnh với các giá trị IC50 lần lượt là 8,1 ± 0,2 và 19,3 ± 0,6 µM. Ở thử nghiệm này, ursolic acid được sử dụng là chất đối chứng dương thể hiện giá trị IC50 = 3,5 ± 0,2 µM. Đây là lần đầu tiên hoạt tính ức chế enzyme PTP1B của cây Dây lóp bóp được nghiên cứu và hoạt chất 1 và 2 lần đầu tiên được phân lập từ cây này.
ABSTRACT
The total methanolic extract of the stem bark of Gymnosporia stylosa Pierre. collected at Phu Loc, Thua Thien – Hue was partitioned in to EtOAc and water layer. By using assay-guided isolation, two compounds including eryvarin H (1) and eryvarin M (2) have been isolated and structurally identified using NMR spectroscopic data analysis. Compounds 1 and 2 exhibited inhibitory effects on protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) enzyme with IC50 values of 8.1 ± 0.2 and 19.3 ± 0.6 µM, respectively. Ursolic acid was used as a positive control and showed an IC50 value of 3.5 ± 0.2 µM. This is the first time that the biological activity of G. stylosa was investigated against PTP1B and that compounds 1 and 2 have been identified from G. stylosa for the first time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn