Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,175,422

 MộT Số KếT QUả NGHIÊN CứU Về THÀNH PHầN HÓA HọC CủA BA LOÀI CÂY THUộC CHI CHÂN CHIM: CHÂN CHIM BộT, CHÂN CHIM NÚI VÀ CHÂN CHIM DƯớI TRắNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Giang Thị Kim Liên*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 106;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ba loài cây thuộc chi Chân chim gồm Schefflera farinosa Merr. (Chân chim bột), Schefflera petelotii (Chân chim núi) and Schefflera hypoleuca (Kurz) Hamrs (Chân chim dưới trắng), họ Nhân sâm, có nhiều ứng dụng trong y học cổ truyền. Đây là những kết quả đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học của 3 loài cây chọn lọc từ chi Schefflera, được thu hái tại Sa Pa (Lào Cai) Việt Nam. Từ 3 loài cây Chân chim đã phân lập được 9 hợp chất, bao gồm 1 flavonoid: 4',7-di-O-methylnaringenin (SF1); 1 flavonoid glycosid: quercetin-3 rutinosid (SF8); 2 dẫn xuất của acid quinic: acid 3-O-caffeoylquinic (SF4), acid 3,5-di-O-caffeoylquinic (SF7) và 1 triterpen: acid 3,29-dihydroxy-olean-12-en-23,28-dioic (SF6). 2 chất sterol là β-sitosterol (SH1), β-sitosterol glucosid (SH3) và 2 triterpen: acid 3a-hydroxy-20-demethyl-isoaleuritolic-14(15)-en-28,30-dioic (SH2 hoặc SP2) và 7,29-dihydroxy-friedelan-3-on (SP4). Trong đó SF6 là chất mới và SP4 là đại diện đầu tiên có khung friedelan được tìm thấy ở chi Schefflera.
ABSTRACT
Three species Schefflera farinosa Merr. (Chan chim bot), Schefflera petelotii (Chan chim nui) and Schefflera hypoleuca (Kurz) Hamrs (Chan chim duoi trang) belong to the Schefflera genus of Araliaceae family, that have beneficial effects in traditional medicine. Nine compounds were isolated from the ethyl acetate and methanol extracts of these species collected in LaoCai Province of Vietnam. Their structures were determined as 4',7-di-O-methylnaringenin; rutin; 5-O-caffeoylquinic acid; 3,5-di-O-caffeoylquinic acid and 3,29-dihydroxy-12-oleanene-23,28-dioic acid, -sitosterol, -sitosterol glucoside, 3-hydroxy-20-demethylisoaleuritolic-14(15)-ene-28,30-dioic acid and 7,29-dihydroxy-friedelan-3-one by analysis of MS, NMR spectra and in comparison with the published data. This is the first time the compound 3,29-dihydroxy-12-oleanene-23,28-dioic acid have been isolated from nature.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn