Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,185

 Khảo sát hoá học và hoạt tính sinh học của cây Sơn trà hẹp Eriobotrya angusstissima Hook.f.
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Giang Thị Kim Liên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: Đ2013-01-15-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn