Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,544

 Assessment of the implementation of Vietnamese law on environmental protection charges in mineral exploitation with regarding to minimising environmental pollution
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Nơi đăng: The 1st International Conference on Law, International Business and Economic Development (ICLIBED-2019), November 22nd, 2019 Danang City, Vietnam; Số: ISBN: 978-604-84-4501-0;Từ->đến trang: 269-278;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn