Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,187

 Giáo dục đại học ở miền Bắc thời kỳ 1954 - 1975, Sách, NXB Chính trị Quốc gia, 2010.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ biên: Tác giả; Đồng tác giả: 
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi xuất bản: Chính trị Quốc Gia; Mã số:  ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn