Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,121,169

 Đại cương văn hóa Việt Nam( Tập bài giảng), Nơi xuất bản, Đà Nẵng, 2013
Chủ biên: Ngô Văn Hà; Đồng tác giả: xxx
Nơi xuất bản: Đà Nẵng; Mã số: xxx ;Năm XB: 2013
Số lượng XB: 1000; Số lần tái bản: 2; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT
xxx
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn