Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,369

 THỰC TRẠNG VÀ ỨNG DỤNG KÊNH MARKETING ĐIỆN TỬ THỜI KỲ CÔNG NGHỆ SỐ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ths. Trương Thị Viên, Ths. Huỳnh Bá Thuý Diệu
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “ Thương mại và phân phối” lần 2 năm 2020, ISBN: 978-604-60-3150-5; Số: 2;Từ->đến trang: 315-324;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Công nghệ đã ảnh hưởng đến các kênh marketing trong nhiều trường hợp. Rõ ràng, công nghệ, đặc biệt là khi nó liên quan đến Internet, máy tính cá nhân, và điện thoại thông minh, đã có một tác động lớn đến việc thiết kế và quản lý các kênh marketing. Mua sắm qua mạng Internet hiện nay là một kênh marketing chủ đạo, trong khi không thay thế kênh cửa hàng hoặc đặt hàng qua thư, và tồn tại bên cạnh chúng như là một sự lựa chọn kênh chính cho người tiêu dùng. Ngoài ra, mua sắm trực tuyến trong khi di chuyển qua điện thoại thông minh và các thiết bị cầm tay khác đã xuất hiện ngày càng phổ biến trong vài năm qua. Kênh này được dự kiến sẽ phát triển nhanh chóng khi người tiêu dùng trở nên thoải mái hơn với cách thức mua sắm này. Vẫn còn một hình thức của kênh điện tử xuất hiện trên các trang web mạng xã hội như Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn và nhiều trang khác. Trong khi việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như một hình thức khác của các kênh marketing điện tử, một số sản phẩm và dịch vụ đã bắt đầu được mua và bán trên các trang truyền thông xã hội và chắc chắn sẽ ngày càng nhiều hơn. Chính vì điều này, các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm cần có những thay đổi về tư duy và cập nhật những ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động quản trị kênh.
ABSTRACT
Technology has affected marketing channels in many cases. Clearly, technology, especially when it relates to the Internet, personal computers, and smartphones, has had a major impact on the design and management of marketing channels. Internet shopping is now a major marketing channel, while not replacing store or mail order, and existing alongside them as a main channel choice for consumers. In addition, online shopping while traveling via smartphones and other handheld devices has been increasing in popularity over the past few years. This channel is expected to grow rapidly as consumers become more comfortable with this way of shopping. There is still a form of electronic channels appearing on social networking sites such as Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn and many others. While the use of social media as another form of electronic marketing channels, some products and services have begun to be bought and sold on social media sites and will surely date. more and more. Because of this, businesses participating in the product supply chain need to change their minds and update new technology applications in channel management.
[ 2021\2021m06d03_20_0_17Kenh_marketing_dien_tu-_Truong_Thi_Vien.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn