Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Enhancing the Recognition of Medication Intake using a Stereo Camera
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier, Jean Sequeira, Marc Daniel
Nơi đăng: The 3nd International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), NhaTrang, VietNam; Số: 1;Từ->đến trang: 175-179;Năm: 2010
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, we propose a simple method for estimating the depth of objects with a stereo camera in a medication intake recognition context. A template for each detected object in the left image is matched against the right image, for calculating its horizontal disparity. Then the disparity is used for estimating the distance from camera, so that we can decide whether two objects in occlusion are in genuine contact or not. Experiments show that, the proposed approach is simple and efficient for detecting a true contact between objects in occlusion, a necessary step to further improve a video surveillance system for detection and recognition of medication intake.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn