Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ biên: Võ Thị Thu Ngọc; Đồng tác giả: Nguyễn Lê Thu Hiền, Phan Thị Thu Hương, Phạm Thái Anh Thư, Võ Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Thế Thìn, Lê Anh Quý, Đào Thị Cẩm Nhung, Trần Hồng Hiếu
Nơi xuất bản: Quyết định xuất bản số: 138/QĐ-NXBLĐXH ngày 16/3/2020 của Nhà xuất bản Lao động xã hội; Mã số: 830 - 2020/CXBIPH/01 - 40/LĐXH ;Năm XB: 2020
Số lượng XB: 100; Số lần tái bản: 0; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn