Lê Trung Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,132

 
Mục này được 29613 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Trung Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/01/1986
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ sư Lâm nghiệp; Tại: LB Nga
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Saint Petecbua
Dạy CN: Kinh tế
Lĩnh vực NC: kinh tế tài nguyên và môi trường
Ngoại ngữ: Anh văn, Tiếng Nga
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Lê Trung Hiếu. Mã số: T2018-04-32. Năm: 2018. (Oct 25 2019 9:26AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thương mại điện tử Việt Nam trong bối cảnh hiện nay: cơ hội và thách thức. Tác giả: Lê Trung Hiếu. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Phát triển thương mại điện tử trong kỷ nguyên số. ISBN: 978 604 3110913. Số: 1. Trang: 32-37. Năm 2020. (Jan 13 2021 10:08PM)
[2]Bài báo: Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay: cơ hội và thách thức. Tác giả: Lê Trung Hiếu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối 2020. Số: 1. Trang: 495-500. Năm 2020. (Aug 3 2020 8:57AM)
[3]Bài báo: Phát triển nguồn nhân lực một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho VIệt Nam. Tác giả: Lê Trung Hiếu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập. ISBN: 978 604 9985 003. Số: 1. Trang: 20-26. Năm 2020. (Jan 13 2021 10:10PM)
[4]Bài báo: Một số gải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cà phê Tây Nguyên. Tác giả: Lê Trung Hiếu. ỷ yếu Phát triển Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần thứ 3 ISBN: 978-604-60-3012-6. Số: 1. Trang: 1602-1607. Năm 2019. (Oct 25 2019 9:39AM)
[5]Bài báo: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Lê Trung Hiếu. Hội thảo quốc gia "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên" ISBN 987-604-956-652-3. Số: 1. Năm 2019. (Nov 4 2019 7:09PM)
[6]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Quảng Nam: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lê Trung Hiếu. Tạp chí Công thương ISSN: 0866-7756. Số: Số 13 tháng 10/2018. Trang: 98-103. Năm 2018. (Oct 25 2019 9:30AM)
[7]Bài báo: Phát triển nhanh và bền vững ở Phần Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Lê Trung Hiếu. Kỷ yếu Phát triển nhanh và bền vững: kinh nghiệm quốc tế và các địa phương của Việt Nam, ISBN: 978-604-73-6511-1. Số: 1. Trang: 77-86. Năm 2018. (Oct 25 2019 9:36AM)
[8]Bài báo: Thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum: thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lê Trung Hiếu. Hội thảo quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 2, ISBN 987-604-60-0000-0. Số: 1. Trang: 249-256. Năm 2018. (Nov 4 2019 6:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: EFFECTIVENESS OF RATIONAL ORGANIZATION OF USES OF FORESTS WHEN FULLY USE CALCULATED CUT, LOW-QUALITY WOOD AND WOOD WASTE IN THE FORESTS OF THE LENINGRAD REGION. Authors: Lê Trung Hiếu,А.И. Смирнова. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА». No: 11. Pages: 96-104. Year 2017. (Nov 12 2020 6:28PM)
[2]Article: Evaluation of the ecological-economic and social effectiveness of the formation and the use of low-quality wood and wood waste. Authors: Lê Trung Hiếu, А.И. Смирнова, Т.И. Гладкова. Научно-практический и теоретический журнал «Экономика и управление народным хозяйством», Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет. No: 1. Pages: 121-130. Year 2016. (Nov 12 2020 6:13PM)
[3]Article: Valuation of forest plots for state cadastral registration. Authors: Lê Trung Hiếu, А.А. Мурашева. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. No: 8. Pages: 53-56. Year 2016. (Nov 12 2020 6:17PM)
[4]Article: Impact of transport infrastructure to the cost price of timber harvesting. Authors: Lê Trung Hiếu, А.И. Смирнова, И.А. Левченко. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. No: 212. Pages: 265-272. Year 2015. (Nov 12 2020 6:07PM)
[5]Article: The economic mechanism for the formation and use of low-quality wood and wood waste. Authors: Lê Trung Hiếu. Международной научно-практической конференции специалистов, ученых, аспирантов и студентов «Современный менеджмент и экономика: проблемы и перспективы развития» Санкт-Петербургский институт экономики и управления. No: 1. Pages: 235-241. Year 2015. (Nov 12 2020 6:11PM)
[6]Article: Methods of assessment of economic affordability of use of low-quality wood, firewood and waste. Authors: Lê Trung Hiếu. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. No: 208. Pages: 240-248. Year 2014. (Nov 12 2020 5:55PM)
[7]Article: Efficiency of complex use of wood. Authors: Lê Trung Hiếu, А.И. Смирнова. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. No: 209. Pages: 256-265. Year 2014. (Nov 12 2020 6:01PM)
[8]Article: The calculation of production volume of low-quality wood, firewood and waste. Authors: Lê Trung Hiếu. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. No: 205. Pages: 145-152. Year 2013. (Nov 12 2020 5:52PM)
[9]Article: Analysis of the Impact of Vietnam's Innovation Policy on the Development of Woodworking Enterprises. Authors: Lê Trung Hiếu. Международная научно-технической конференция «Актуальные проблемы развития лесного комплекса» в Вологодском государственном университете. No: 1. Pages: 150-152. Year 2013. (Nov 12 2020 5:00PM)
[10]Article: Export and import of timber products in Vietnam. Authors: Lê Trung Hiếu. Международной научно-технической конференции «Методология развития региональной системы лесопользования в Республике Коми» Сыктывкарский лесной институт. No: 1. Pages: 260-262. Year 2013. (Nov 12 2020 5:04PM)
[11]Article: Demand MDF in Viet Nam. Authors: Ле Чунг Хиеу, Нгуен Ван Лок, Нгуен Тхи Нян. Международная научно-технической конференция «Актуальные проблемы развития лесного комплекса» в Вологодском государственном университете. No: 1. Pages: 105-106. Year 2010. (Nov 4 2019 7:56PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn