Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,035,060

 Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  PGS. TS Lê Văn Sơn; Thành viên:  Đặng Hùng Vĩ, Hồ Minh Hoành, Lê Thành Công, Lê Doãn Cang, Nguyễn Hà Huy Cường
Số: Đ-2012- ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Trong công nghệ điện toán đám mây, hệ thống máy chủ ảo bao gồm các thiết bị cơ bản của một hệ thống tính toán hoàn chỉnh. Trong quá trình hoạt động, tất cả chúng được định nghĩa như là tài nguyên, trong đó, đặc biệt là tài nguyên găng nhằm đảm bảo cho các tiến trình được phát triển một cách phát triển bình thường. Việc đó được thực hiện thông qua bộ cung cấp tài nguyên có sẵn trong hệ hoặc được phân tán trên các servers ở xa.

Trong phạm vi nghiên cứu của mình, các tác giả nghiên cứu giải pháp kỹ thuật cung cấp tài nguyên phân tán trên các servers của các trung tâm dữ liệu một cách hợp lý trong điều kiện bộ cung cấp chung cho toàn hệ được cài đặt trên đó. Như thế, thay vì các tiến trình có nhu cầu tài nguyên phải truy cập xa, thì có thể truy cập trực tiếp vào bộ cung cấp tại server chứa tiến trình. Giải pháp có tên gọi là ALLO_RS.

ALLO_RS được thiết kế hoàn chỉnh và xây dựng bằng ngôn ngữ Java với hai thư viện phân tán CORBA và RMI. 


Trong phạm vi nghiên cứu của mình, các tác giả nghiên cứu giải pháp kỹ thuật cung cấp tài nguyên phân tán trên các servers của các trung tâm dữ liệu một cách hợp lý trong điều kiện bộ cung cấp chung cho toàn hệ được cài đặt trên đó. Như thế, thay vì các tiến trình có nhu cầu tài nguyên phải truy cập xa, thì có thể truy cập trực tiếp vào bộ cung cấp tại server chứa tiến trình. Giải pháp có tên gọi là ALLO_RS.

ALLO_RS được thiết kế hoàn chỉnh và xây dựng bằng ngôn ngữ Java với hai thư viện phân tán CORBA và RMI.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn