Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,428,224

 Tác động của các đợt tham quan, khảo sát, đào tạo ngắn hạn và hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Chương trình TRIG đối với cán bộ quản lý
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS.Huỳnh Minh Sơn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị sơ kết chương trình TRIG của Đại học Đà Nẵng - Tháng 06/2012
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 01;Từ->đến trang: 24-29;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phân tích và đánh giá tác động của các đợt tham quan, khảo sát, đào tạo ngắn hạn và hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Chương trình TRIG đối với cán bộ quản lý. Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án khác.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn