Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,591,043

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu xác định thông số động học của quá trình nhiệt phân nhanh bột gỗ trong lò tầng sôi.. Tác giả: Phạm Duy Vũ; Hoang Ngọc Đồng; Huỳnh Ngọc Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Vol. 17, No. 5, 2019. Số: Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 20-24. Năm 2019. (Nov 14 2019 5:21PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân bố không đồng nhất theo chiều cao trong việc sắp xếp chất hấp thụ cháy trong bó nhiên liệu của lò phản ứng WWER-1200 đối với đặc trưng vật lý-neutron - K∞. Tác giả: ThS. Trương Hoài Nam*; PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 94. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[3]Bài báo: Tính truyền nhiệt khi cấp đông cryo bề mặt phẳng vật ẩm bằng phương pháp sai phân hữu hạn. Tác giả: TS. Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh*; TS. Thái Ngọc Sơn; PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 2. Trang: 48. Năm 2017. (Oct 27 2017 2:30PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu cải tạo hệ thống lò hơi tầng sôi đốt mùn cưa tại công ty TNHH điện hơi công nghiệp tín thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, Số 5(102).2016. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 24. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:43AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm truyền nhiệt khi cấp đông cục bộ tế bào bằng thiết bị kim tạo cầu băng; Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 09(94).2015. Tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 23. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng máy lạnh ghép tầng trong kỹ thuật bảo quản máu và các chế phẩm từ máu; Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015, trang 12. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Nguyễn Thành Văn; Lê Minh Trí
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 12. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[7]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu bếp hóa khí sinh khối; Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(96).2015. Quyển 2. Tác giả: Hoàng Ngọc Đổng, Nguyễn Văn Quốc Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(96).2015. Quyển 2. Số: Số 11(96).2015. Quyển 2. Trang: 39-43. Năm 2015. (Dec 2 2015 4:41PM)
[8]Bài báo: Phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm sấy nghệ vàng khi sấy kết hợp 2 chế độ nóng và lạnh. Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 125-9/2015. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Hà Văn Tuấn. Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 125-9/2015. Số: 125-9/2015. Trang: 7-11. Năm 2015. (Dec 2 2015 4:49PM)
[9]Bài báo: Quá trình truyền nhiệt, truyền chất không ổn định với biên di động khi hóa rắn vật ẩm bằng kỹ thuật Cryo”; Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 117-5/2014. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Nguyễn Bốn, Lê Minh Trí
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Năng lượng nhiệt. Số: 117-5/2014. Trang: 14-18. Năm 2014. (Dec 2 2015 4:30PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng lỏng nitơ cho dao mổ lạnh ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 5(78). 2014. Tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng*; TS. Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 32. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[11]Bài báo: "Nghiên cứu, đề xuất mô hình sấy kết hợp hai chế độ nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp để sấy thảo dược”. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; 10 (71).2013.. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Hà Văn Tuấn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10 (71).2013. Trang: 17-22. Năm 2013. (Jun 21 2014 5:41PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng viên nén Biomass từ phế thải nông nghiệp cho lò hơi tầng sôi; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng số 8(57)/2012. Quyển II. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Nguyễn Đức Minh; Thái Tấn Hòa; Nguyễn Thanh Văn. tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 8(57).2012. Trang: 7 đến 12. Năm 2012. (Apr 20 2013 4:35PM)
[13]Bài báo: Xây dựng module xác định thông số nhiệt động của hơi nước, Tạp chí năng lượng Nhiệt, số 103_1/2012. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Thái Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Huy. Tạp chí Năng lượng Nhiệt số 103 - 1/2002.. Số: 103. Trang: 14-17. Năm 2012. (Feb 10 2012 10:09PM)
[14]Bài báo: Nghiên cưu, thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng bằng bơm nhiệt, Báo cáo tại HN Khoa học Kỹ thuật Nhiệt toàn quốc lần thứ 2 tại Hà Nội tháng 4/2012. . Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Dương Hoàng Văn Bản. Báo cáo tại HN Khoa học Kỹ thuật Nhiệt toàn quốc lần thứ 2 tại Hà Nội năm 4/2012.. Số: 4/2012. Trang: 22 đến 26, phân ban 3. Năm 2012. (Oct 21 2012 4:22PM)
[15]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ứng dụng bơm nhiệt trong việc đun nóng nước, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 7 (56)/2012 . Tác giả: PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng; ThS. Dương Hoàng Văn Bản . Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 7(56) năm 2012
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7(57)/2012. Trang: 25 đến 30. Năm 2012.
(Oct 21 2012 4:32PM)
[16]Bài báo: BIOMASS ENERGY DEVELOPMENT ARE SUITABLE ORIENTATION FOR THE CENTRAL VIETNAM IN CONTRIBUTION TO GREENHOUSE GAS EMISSION REDUCTIONS; UNITED KINGDOM – VIETNAM CLEAN ENERGY CONFERENCE AND EXHIBITION_Danang 9/2012; Journal of science and technology 8(57)/2012. Tác giả: Hoang Ngoc Dong, Nguyen Quoc Huy; Dept. Thermal Refrigeration Engineering Danang University of Technology (DUT) The University of Danang, Vietnam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. UNITED KINGDOM – VIETNAM CLEAN ENERGY CONFERENCE AND EXHIBITION. Số: 8 (57)/2012. Trang: 35 đến 40. Năm 2012. (Oct 21 2012 4:49PM)
[17]Bài báo: Một số vấn đề về đào tạo thạc sỹ ngành Nhiệt; Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 9(58)/2012 . Tác giả: GS.TSKH. Đặng Quốc Phú PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trường Đại học Bách khoa-ĐH Đà nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 9(58)/2012. Số: 9(58)/2012. Trang: 41 đến 487. Năm 2012. (Oct 21 2012 4:56PM)
[18]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu sửu dụng viên nén Biomass từ phế thải làm nhiên liệu cho lò hơi tầng sôi; Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 9(58)/2012 . Tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng KS. Nguyễn Đức Minh Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 9(58)/2012. Số: 9 (58)/ 2012. Trang: 17 đến 25. Năm 2012. (Oct 21 2012 5:03PM)
[19]Bài báo: Xây dựng phần mềm thiết kế hệ thống sấy lạnh đối lưu để sấy nông sản. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng-số 3(44)/2011. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Hà Văn Tuấn
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng-số 3 (44)/2011
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3 (44)/2011. Trang: 18-22. Năm 2011.
(Feb 11 2012 9:00AM)
[20]Bài báo: Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi công nghiệp. Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng - Số 2 (37)/ 2010. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Lê Hoài AnhMột số giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi công nghiệp. Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng - Số 2 (37)/ 2010
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (37) 2010. Trang: 37-42. Năm 2010. (Jan 1 2011 5:16PM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm sấy lạnh. Tuyển tập "Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 9" 6-2009. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Nguyễn Quốc Huy; Lê Trường Lâm.. Tuyển tập Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 9; tháng 6-2009. Số: 9-2009. Trang: 127-130. Năm 2009. (Feb 9 2011 5:56PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách bố trí dàn lạnh và tốc độ gió đến khả năng tách ẩm từ dàn lạnh của máy sấy kiểu bơm nhiệt. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng - số 5(34) 2009 . Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 5(34)/2009. Trang: 27 đến 33. Năm 2009.
(Jan 1 2011 5:14PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm thiết bị sấy bằng bơm nhiệt. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng - số 4 (27)/2008. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng và Lê Minh Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4 (27)/2008. Năm 2008.
(Jan 1 2011 5:11PM)
[24]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm thiết bị sấy bằng bơm nhiệt, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 4(27) năm 2008. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Lê Minh Trí. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(27) 2008. Trang: 18-20. Năm 2008. (Feb 9 2011 5:55PM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm sấy nông sản thực phẩm ở nhiệt độ thấp, Tuyển tập “Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 8-Tháng 6-2008. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Bùi Tuấn Sơn; Vũ Như Quang. Tuyển tập “Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 8-Tháng 6-2008
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tháng 6-2008. Trang: 39-45. Năm 2008.
(Feb 9 2011 5:52PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị sấy nông sản có thiết bị gia nhiệt kiểu ống nhiệt, Báo cáo tại HNKH lần thứ 20 Đại Học Bách Khoa Hà Nội tháng 10/2006. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang. Báo cáo tại HNKH lần thứ 20 Đại Học Bách Khoa Hà Nội tháng 10/2006. Số: tháng 10/2006. Trang: 37-42. Năm 2006. (Feb 9 2011 5:51PM)
[27]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu ống nhiệt trọng trường có bộ tách dòng kiểu giao pha, Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt, 64 (07)/2005. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang; Đào Ngọc Chân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 64 (07)/2005. Trang: 13-15. Năm 2005.
(Feb 9 2011 5:50PM)
[28]Bài báo: - Nghiên cứu bằng thực nghiệm công suất của ống nhiệt trọng trường có bộ tách dòng kiểu giao pha, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 55, 1/2004. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân, Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 55, tháng 1/2004. Số: 55, 1/2004. Trang: 18-20. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:40AM)
[29]Bài báo: - Khảo sát sai số khi tích khói thải để đánh giá chất lượng quá trình cháy trong lò hơi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 44, 3/2002. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 44, 3/2002.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 44. Trang: 8-10. Năm 2002.
(Dec 31 2010 9:40AM)
[30]Bài báo: - Nghiên cứu sử dụng ống nhiệt trọng trường trong hệ thống điều hoà không khí, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 45, 5/2002. Tác giả: Bùi Hải, Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 45, 5/2002. Số: 45. Trang: 20-22. Năm 2002. (Dec 31 2010 9:40AM)
[31]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời có sử dung ống nhiệt. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt. Số 43 (01/2002). Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt. Số 43 (01/2002). Số: Số 43 (01/2002). Trang: 18-21. Năm 2002. (Feb 9 2011 5:35PM)
[32]Bài báo: Phân tích độ tăng tổn thất chi phí nhiên liệu khi điều chỉnh lò hơi theo hệ số không khí thừa. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt. số 48 (11/2002). Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 48 (11/2002). Trang: 06-08. Năm 2002.
(Feb 9 2011 5:38PM)
[33]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ phát tán của khói thải lò hơi. Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Trường Đại học Kỹ thuật-ĐHĐN 11/1999. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng. Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Trường Đại học Kỹ thuật-ĐHĐN 11/1999. Số: 11/1999. Trang: 39-45. Năm 1999. (Feb 9 2011 5:33PM)
[34]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công suất nhiệt của ống nhiệt trọng trường có mặt trong nhẵn.Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng số 05, 11/1998. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Đai Học Đà Nẵng. Số: 05 (11/1998). Trang: 27-30. Năm 1998. (Feb 9 2011 6:18PM)
[35]Bài báo: Truyền tải nhiệt từ bộ thu năng lượng mặt trời tới thùng trữ nhiệt bằng ống nhiệt trọng trường, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 5/1998. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Bùi Hải.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 5/1998, tháng 9.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5/1998. Trang: 7-9. Năm 1998.
(Dec 31 2010 9:40AM)
[36]Bài báo: Tính công suất nhiệt trong của ống nhiệt trọng trường có mặt trong nhẵn.Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 3, 5/1998. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt. Số: 03/1998. Trang: 25-28. Năm 1998. (Jan 1 2011 4:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Research on increase efficiency of fluidysed bed boiler burning sawdust at tin thanh industrial. “The 2016 International Conference on ADVANCED TECHNOLOGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT” Ho Chi Minh city, August 21-23-2016. Authors: Hoang Ngoc Dong; Nguyen Duc Lan Resea. Hội nghị Quốc tế “The 2016 International Conference on ADVANCED TECHNOLOGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT” Ho Chi Minh city, August 21-23-2016. No: Hội nghị Quốc tế “The 2016, August 21-23-2016. Pages: 339-345. Year 2016. (Jun 28 2017 3:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn