Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,430

 Một số kết quả nghiên cứu bếp hóa khí sinh khối; Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(96).2015. Quyển 2.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đổng, Nguyễn Văn Quốc Cường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(96).2015. Quyển 2.; Số: Số 11(96).2015. Quyển 2.;Từ->đến trang: 39-43;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nguồn năng lượng sinh khối (biomass) từ phụ phẩm nông, lâm nghiệp ở Việt Nam rất lớn, việc nghiên cứu các công nghệ và thiết bị để sử dụng nguồn năng lượng tái tạo này là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng ngày càng trở nên trầm trọng ở nước ta. Sử dụng Biomass vừa nhằm giảm việc sử dụng nguồn năng lượng truyền thống như thuỷ điện, dầu mỏ và than đá vừa làm giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường. Đốt sinh khối bằng các cách truyền thống thì tác động xấu đến môi trường và hiệu quả không cao. Phương pháp hóa khí có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp đốt thông thường. Đề tài này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về bếp hoá khí (Gasification), khai thác nguồn năng lượng biomass từ phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp để ứng dụng quy mô cho các hộ, nhóm hộ gia đình, các cơ sở xay xát.
ABSTRACT
Biomass energy sources from agricultural by-products, forestry in Vietnam is huge, searching the technology and equipment to use renewable energy sources is essential, especially in the absence of the energy gap is more and more serious in Vietnam, and to reduce the use of energy sources such as hydropower, oil and coal, just as greenhouse gas emissions, reduce environmental pollution. This paper to introduce gasification technology biomass energy exploitation from agricultural products, small-scale forestry to generate electricity for households, household group, milling facilities. When burning biomass in the traditional way, the negative environmental impact and efficiency is not high. Gasification method has advantages compared with conventional combustion method. The subject to introduce gasifier stove technology biomass energy exploitation from agricultural products, small-scale forestry to apply for households, household group, milling facilities.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn