Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,565

 Phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm sấy nghệ vàng khi sấy kết hợp 2 chế độ nóng và lạnh. Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 125-9/2015
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Hà Văn Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 125-9/2015; Số: 125-9/2015;Từ->đến trang: 7-11;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tối tiến hành sấy thực nghiệm nghệ vàng với 3 phương pháp sấy khác nhau. Đó là phương pháp sấy nóng, phương pháp sấy lạnh, phương pháp sấy nóng lạnh kết hợp. Sau đó, chúng tôi tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm sấy của 3 phương pháp trên bằng cảm quan và bằng phân tích sản phẩm sấy bằng máy quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS, Shimadzu, Japan. Xử lý số liệu bằng phần mềm SAS. Kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, kỹ sư chuyên ngành công nghệ Nhiệt – Lạnh. đồng thời cũng là cơ sở để các doanh nghiệp chế biến và bảo quản thảo dược có thể ứng dụng phương pháp sấy kết hợp 2 chế độ nóng lạnh để nâng cao chất lượng năng suất và giảm chi phí.
ABSTRACT
In this article, we conducted an experimental turmeric drying with 3 different drying methods: hot air drying method, freeze-drying method, hot air drying combined freeze-drying method. Subsequently we conducted an evaluation about dried product quality of 3 methods enumarated above by organleCĐic analysis and analyzing dried product using UV-VIS absorCĐion spectrograph, Shimadzu, Japan; processed data using software “SAS”. The result of this research is used to serve the study and research needs of students and engineers who specialized in Thermal and Refrigeration Engineering. Simultaneously it is as well a foundation for enterprises to process and preserve herbs, research on applying hot air drying combined freeze-drying method to improve quality and capacity of drying and reduce the cost.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn