Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,557

 Nghiên cứu cải tạo hệ thống lò hơi tầng sôi đốt mùn cưa tại công ty TNHH điện hơi công nghiệp tín thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, Số 5(102).2016.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 24;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tiết kiệm năng lượng đang ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết. Từ kết quả khảo sát, đánh giá các lò hơi tầng sôi đốt nhiên liệu mùn cưa, dăm bào cuả Công ty TNHH Điện hơi công nghiệp Tín Thành đang cung cấp hơi cho nhiều công ty trong cả nước, chúng tôi đưa ra các giải pháp cải tạo để tổ chức cho quá trình cháy tốt hơn, giải quyết vấn đề khí thải ra môi trường, tính toán thiết kế bổ sung và cải tạo các thiết bị tiết kiệm năng lượng nhằm thu hồi, tận thu nhiệt thừa từ khí thải, nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống, giảm thiểu chi phí sản xuất, góp phần nâng hiệu quả kinh doanh của Công ty, đem lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội, đáp ứng tích cực lời kêu gọi của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
ABSTRACT
Energy saving has increasingly become an urgent need. Based on the results of an assessment survey on the fluidized bed boilers burning sawdust and wood shavings of the Electric - Steam Industrial Tin Thanh Ltd.Co., we put forward improvement solutions to better combustion, to solve the problems of environmental emissions, to compute additional design and to renovate energy saving equipment in order to recover and fully gather excess heat recovery from exhaust gases, improve the operational efficiency of the system, minimize production costs, improve the business efficiency of the company, thereby bringing back more socio-economic benefits, responding positively to the appeal of the Ministry of Industry and Trade on “The national target program on effective and economical energy use”.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn