Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,216

 Research on increase efficiency of fluidysed bed boiler burning sawdust at tin thanh industrial. The 2016 International Conference on ADVANCED TECHNOLOGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT; Ho Chi Minh city, August 21-23-2016.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Ngoc Dong; Nguyen Duc Lan Resea
Nơi đăng: Hội nghị Quốc tế “The 2016 International Conference on ADVANCED TECHNOLOGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT” Ho Chi Minh city, August 21-23-2016,; Số: Hội nghị Quốc tế “The 2016, August 21-23-2016,;Từ->đến trang: 339-345;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Energy saving plays an important role in improving the production efficiency and reducing the pollutant emission to the environment. From the investigation and assessment results for the fluidized bed boiler burning sawdust, wood hash at Electric- Steam Industrial Tin Thanh Ltd. Co. The authors offered improvements for enhancing combustion efficiency of the fuel, solving the problems of environmental emissions. Additionally, the results show that implementing improvement solutions such as heat recovery from the exhaust gas, upgrading and enhancing the equipment of the system help to increase the performance of the boiler, reduce the operation costs. Therefore, business performance of the company as well as socio-economic benefits can be achieved.Key words: Energy savings; fluidized bed boiler; sawdust fuel; heat recovery; energy saving devices.
ABSTRACT
Energy saving plays an important role in improving the production efficiency and reducing the pollutant emission to the environment. From the investigation and assessment results for the fluidized bed boiler burning sawdust, wood hash at Electric- Steam Industrial Tin Thanh Ltd. Co. The authors offered improvements for enhancing combustion efficiency of the fuel, solving the problems of environmental emissions. Additionally, the results show that implementing improvement solutions such as heat recovery from the exhaust gas, upgrading and enhancing the equipment of the system help to increase the performance of the boiler, reduce the operation costs. Therefore, business performance of the company as well as socio-economic benefits can be achieved. Key words: Energy savings; fluidized bed boiler; sawdust fuel; heat recovery; energy saving devices.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn