Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,568,651

  Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm thiết bị sấy bằng bơm nhiệt. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng - số 4 (27)/2008
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng và Lê Minh Trí
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 4 (27)/2008;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn