Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,570,379

 Nghiên cứu xác định thông số động học của quá trình nhiệt phân nhanh bột gỗ trong lò tầng sôi.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Duy Vũ; Hoang Ngọc Đồng; Huỳnh Ngọc Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Vol. 17, No. 5, 2019; Số: Vol. 17, No. 5, 2019;Từ->đến trang: 20-24;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông số động học (năng lượng hoạt hóa Ea,i và hệ số trước hàm số mũ Ai) đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối trong lò tầng sôi sản xuất dầu sinh học. Đã có nhiều kết quả nghiên cứu xác định các thông số động học của bột gỗ bằng thực nghiệm trên thiết bị phân tích nhiệt vi sai (TGA). Tuy nhiên các kết quả này được sử dụng chính xác cho quá trình nhiệt phân chậm. Trong nghiên cứu này, tác giả xác định được thời gian và thông số động học của phản ứng nhiệt phân nhanh bột gỗ bằng cách kết hợp phương pháp giải tích và phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trên hệ thống thiết bị nhiệt phân nhanh bằng công nghệ tầng sôi có năng suất 500 g/h. Kết quả nghiên cứu thu được khi nhiệt phân bột gỗ là: Ea, g = 35,3 kJ/mol, Ag = 129 s-1; Ea, d = 43,9 kJ/mol; Ad = 1522 s-1; Ea, c = 20,8 kJ/mol; Ac = 21 s-1.
ABSTRACT
Kinetic parameters (activation energy, Ea,i and pre-exponential factor Ai) plays a crucial role in improving the performance of biomass fast pyrolysis in fluidized bed rectors for bio-oils production There was many experimental studies investigated the kinetic parameters for biomass pyrolysis using thermogravimetric analysis (TGA). However, it is noted that this method is only applied for low pyrolysis. In this paper, based on experimental studies on system fast pyrolysis of biomass capacity of 500 g/h and method analyzed author determined kinematic parameters of fast pyrolysis reactor. The results shown that the kinetic parameters of fast pyrolysis wood pulp were Ea, g = 35,3 kJ/mol, Ag = 129 s-1; Ea, d = 43,9 kJ/mol; Ad = 1522 s-1; Ea, c = 20,8 kJ/mol; Ac = 21 s-1.
[ 2019\2019m011d014_17_21_1620195GuiPB2019m05d013_17_10_19JST-UD2019-059.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn