Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,568,752

 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời có sử dung ống nhiệt. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt. Số 43 (01/2002)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt. Số 43 (01/2002); Số: Số 43 (01/2002);Từ->đến trang: 18-21;Năm: 2002
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn