Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,854,203

 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công suất nhiệt của ống nhiệt trọng trường có mặt trong nhẵn.Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng số 05, 11/1998.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đai Học Đà Nẵng.; Số: 05 (11/1998);Từ->đến trang: 27-30;Năm: 1998
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn