Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,891

 Xây dựng phần mềm thiết kế hệ thống sấy lạnh đối lưu để sấy nông sản. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng-số 3(44)/2011
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Hà Văn Tuấn
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng-số 3 (44)/2011
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 3 (44)/2011;Từ->đến trang: 18-22;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn