Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,568,730

 Nghiên cưu, thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng bằng bơm nhiệt, Báo cáo tại HN Khoa học Kỹ thuật Nhiệt toàn quốc lần thứ 2 tại Hà Nội tháng 4/2012.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Dương Hoàng Văn Bản
Nơi đăng: Báo cáo tại HN Khoa học Kỹ thuật Nhiệt toàn quốc lần thứ 2 tại Hà Nội năm 4/2012.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 4/2012;Từ->đến trang: 22 đến 26, phân ban 3;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tìm hiểu tổng quan về các loại bơm nhiệt đang sử dụng hiện nay để thấy được phạm vi ứng dụng của nó trong thực tế, từ đó nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ ngưng tụ đến hiệu quả làm việc của bơm nhiệt. Trong bào báo cũng đồng thời nghiên cứu, tính toán, chế tạo mô hình gia nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệt sử dụng trong các hộ gia đình để kiểm chứng. Qua nghiên cứu ta sẽ đánh giá được hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường của thiết bị nghiên cứu so với các thiết bị sử dụng điện truyền thống để gia nhiệt nước nóng.
ABSTRACT
Read an overview of the heat pump is using today to see the scope of its application in practice, which studied the effect of evaporation temperature, condensation temperature to the effective working of the pump heat. The report also cell research, computing, manufacturing model heated by heat pump hot water used in households to verify. Through research we will evaluate the economic effect - society - environment research facilities compared to other devices that use electricity to heat traditional hot water.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn