Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,854,210

 Một số vấn đề về đào tạo thạc sỹ ngành Nhiệt; Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 9(58)/2012
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GS.TSKH. Đặng Quốc Phú PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trường Đại học Bách khoa-ĐH Đà nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 9(58)/2012; Số: 9(58)/2012;Từ->đến trang: 41 đến 487;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của bậc đào tạo Thạc sĩ đã được ghi trong luật giáo dục của nước Việt Nam là: “Đào tạo trình độ thạc sĩ để học viên có kiến thức khoa học nền tảng, có kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học hoặc hoạt động nghề nghiệp hiệu quả, . . . . . . . . . ”. Đào tạo thạc sĩ là kế tiếp đào tạo đại học nên sự khác nhau trong chương trình đào tạo đại học ở các cơ sở khác nhau sẽ dẫn đến sự khác nhau nhất định trong chương trình đào tạo thạc sĩ. Tuy nhiên sự khác nhau quá lớn, cả về mục tiêu, chương trình lẫn thời gian đào tạo ở các cơ sở cho thấy khá rõ sự bất cập về loại hình đào tạo này nói chung và đào tạo thạc sĩ ngành nhiệt nói riêng. Bài báo này bàn về một số bất cập đó.
ABSTRACT
The objective of the Master training which has been recorded in the Education Law of Vietnam was that: “training master level for students who will obtain science background knowledge, intensive skills for studying and researching on particular scientific or effectively professional activities. . . . . . . . . ”. Training master level is continuous from university level training. Therefore, the difference in the university training programs at different institutions will lead to certain differences in the master's training program. However, the too large difference both in terms of objectives, programs and training time at institutions shows quite clearly the shortcomings from this type of training in general and training thermal masters in particular. This paper discusses some of that shortcoming.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn