Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,853,651

 Nghiên cứu ứng dụng viên nén Biomass từ phế thải nông nghiệp cho lò hơi tầng sôi; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng số 8(57)/2012. Quyển II.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Nguyễn Đức Minh; Thái Tấn Hòa; Nguyễn Thanh Văn
Nơi đăng: tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng; Số: 8(57).2012;Từ->đến trang: 7 đến 12;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu phương pháp sản xuất viên nén nhiên liệu Biomass từ phế thải nông nghiệp đảm bảo về nhiệt trị, khối lượng riêng, kích thước và sự đồng đều của viên nén để ứng dụng được cho lò hơi tầng sôi. Sau đó tiến hành thí nghiệm chế độ sôi ở trạng thái nguội để xác định các thông số khí động tối ưu của quá trình sôi như vận tốc không khí cần thiết, chiều cao của lớp nhiên liệu, sự phân bố áp suất và trở lực của lớp sôi. Trên cơ sở các thông số khí động đã xác định ta tính toán thiết kế, chế tạo buồng đốt tấng sôi và tiến hành đốt thử nghiệm để kiểm tra chất lượng quá trình cháy, xác định nhiệt độ buồng lửa và các thông số khí động thực tế, từ đó ứng dụng đề tài vào thực tiễn.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn